ការអប់រំ
ការពិពណ៌នាទូទៅ

សិក្សាពីវិធីសាស្ត្រជួញដូរបែបអ្នកជំនាញ

ប្រើឧបករណ៍អប់រំទាំងនេះដើម្បីសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការជួញដូរក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ មុនពេលចាប់ផ្តើម។ សិក្សាពីគ្រឹះនៃការជួញដូរតាមរយៈ សៀវភៅអេឡិចត្រូនិច វីដេអូ webinars និងសិក្សាពាក្យបច្ចេកទេសតាមរយៈសន្ទានុក្រម។ នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំរបស់យើង យើងផ្តល់ជូននូវការសិក្សាជាច្រើន រួមជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាអនឡាញនានា សម្រាប់ការជួញដូរក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន។

ចាប់ផ្តើម

តាមរយៈជំហានងាយៗទាំង 4

 • aaaaaaaaaaaaaaa
  ចុះឈ្មោះ

  បង្កើតគណនីជួញដូរមួយដោយធ្វើការបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះ

 • bbbbbbb
  ផ្ទៀងផ្ទាត់

  ផ្ញើរឯកសារសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីអ្នកមកពួកយើង

 • plus
  ដាក់ទឹកប្រាក់

  ចូលទៅកាន់គណនីជួញដូរអ្នកហើយបញ្ចូលទឹកប្រាក់

 • start
  ចាប់់ផ្តើមជួញដូរ

  ជ្រើសរើសពីឧបករណ៍ជាង200 ហើយចាប់ផ្តើមជួញដូរ